Frivillig i ROS?

Din erfaring er verdifull!

Som frivillig i ROS får du mulighet til å bruke erfaringene dine til noe
positivt. Du vil kunne være et medmenneske for andre samtidig som du skaper erfaringer du kan vokse på. Å være frivillig i ROS kan være både sosialt og en kilde til glede samtidig som du hjelper andre.
I samtaler og møter med andre mennesker kan du skape øyeblikk som kan lede til viktige vendepunkt for dem.  

Frivillighetsarbeid er grunnpilaren i ROS sitt arbeid. Frivillig arbeid kan også være en kilde til arbeidsmestring og selvtillits-
bygging. Kanskje kan du også bruke det frivillige arbeidet som en kilde til å lære mer om seg selv? Noen typer frivillig arbeid kan gi deg et læringsutbytte som du kan ta med videre i arbeidslivet. ROS hjelper deg med eventuelle referanser og attester.

Som frivillig vil du være en viktig brikke i å hjelpe ROS med å dekke det behovet for hjelp som finnes, og som organisasjonen i dag selv ikke har økonomiske rammer til å dekke. Din hjelp er av stor betydning for både ROS og medlemmene av ROS.

Ved å være kreativ og finne på prosjekter man kan søke økonomisk støtte til, kan frivillige i perioder også bli lønnet for sitt arbeid.

Under presenterer vi ulike muligheter for hva og hvordan du kan bidra i ROS som frivillig. Du får mer utfyllende informasjon om de ulike aktivitetene ved å kontakte oss.

Snarveier:

Brukerrepresentant

Synlighet og markedsføring

ROSinfo

Administrative oppgaver

Dele dine erfaringer

Telefon-/chatvakt

Arrangere temakvelder/hjelpe til ved tilstelninger

Lede en pårørendegruppe

Lede en likemannsgruppe

ROS ressursteam

Hva bør du tenke på før du går i gang?

 

Brukerrepresentant

I kommuner og helseforetak er brukerrepresentasjon betegnelsen på et samarbeid med interesseorganisasjoner. De ulike foretakenes brukerutvalg, skal sikre at brukererfaringen og brukerstemmen blir vektlagt i utvikling av tjenestetilbudet. ROS blir jevnlig kontaktet av ulike brukerutvalg som ønsker nye representanter som kan fremmme saker og uttale seg i saker som tas opp i utvalget. Å være brukerrepresentant gir deg en unik mulighet til å få innflytelse og å kunne påvirke tilbudet i behandlingssystemet.

Passer for: Alle
Krav: Egenerfaring, enten ved å selv hatt en spiseforstyrrelse, eller som pårørende. God kjennskap til ROS.
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Varierende

Synlighet og markedsføring

ROS søker frivillige som kan hjelpe oss med å bli mer synlig enn vi er i dag. Har du forslag eller ideer til hvordan vi kan bli mer synlig eller markedsføre oss? Vi har ulike plakater og brosjyrer med
informasjon om ROS. Har du mulighet til å henge opp eller dele ut noe på din skole eller din jobb? Eller ta med brosjyrer til ditt legesenter/ helsestasjon/ institusjoner/ andre skoler i lokalområdet?

Vi trenger all den hjelpen vi kan få med å markedsføre oss og bli synlige. Større synlighet gjør at
informasjon om oss kommer frem til de som trenger hjelp og støtte.

Å like oss på Facebook eller å like og dele våre  facebook-poster er også et enkelt men viktig bidrag som vil gjøre ROS mer synlig.

Passer for: Alle
Krav: Ingen
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Fleksibelt

ROSinfo

ROS utgir medlemsbladet ROSInfo fire ganger i året. I den forbindelse søker vi frivillige som kan bidra med ulike typer redaksjonelt arbeid; tekstskriving, gjøre intervjuer, fotografering, tips/ideer. Vi søker også frivillige som kan bidra med å fortelle sin historie og erfaringer i bladet (enten ved å bli intervjuet eller skrive historien selv).

Passer for: Deg som ønsker å fylle hverdagen med mer arbeid, arbeidstrening/praksis, ønsker å delta i et arbeidsteam. Deg som ønsker å bruke din egenerfaring til noe positivt.
                                           Krav:  Varierer med oppgaven
                                           Arbeidsoppgavens omfang: Fleksibelt

Administrative oppgaver

ROS har i den daglige driften administrativt arbeid som vi søker hjelp til fra frivillige. Blant annet er dette henting og sending av post, registrering av medlemmer/faktura, utsendelse av materiell, betaling- og fakturering, og lignende. Disse oppgavene krever opplæring og vi ønsker derfor at de som melder seg frivillige har mulighet til å gjøre disse oppgavene over en lengre tidsperiode (minst 6 mnd.).

Passer for: Deg som ønsker å fylle hverdagen med mer arbeid, arbeidstrening/praksis, ønsker å delta i et arbeidsmiljø.
Krav: Krever opplæring og en avtale om arbeidstider (mulighet for fleksible arbeidstider ved behov). Du bør ha tid og energi til å sette av et bestemt antall timer/dager med fast intervall over tid.
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Ca 4 timer per uke over minst 6 mnd.

Dele dine erfaringer

ROS søker mennesker som ønsker å dele sine
erfaringer med en spiseforstyrrelse. Deling kan skje både skriftlig, muntlig eller i form av bilder/musikk/annen kunst.

Steder for deling av erfaringer kan være:

 • Temakvelder, pårørendegrupper eller brukergrupper
 • ROSInfo eller annet ROS-materiell
 • Som brukererfaring til internt bruk i ROS
 • Foredrag, leserinnlegg i media, intervju i media osv.

ROS har en formidligsveileder som kan hjelpe deg med å komme i gang med å dele dine erfaringer.

Passer for: Deg som vil bruke dine erfaringer til noe positivt
Krav:  Bearbeidet og avklart forhold til egenerfaring
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Fleksibel.

Telefon-/chatvakt

ROS sin landsdekkende rådgivningstjeneste på chat og telefon, får daglig henvendelser fra mennesker som er berørte av en spiseforstyrrelse eller andre som har spørsmål omkring spiseforstyrrelser.

Vi blir kontaktet av både de som selv har en spiseforstyrrelse, familien/nærstående (foreldre, venner, kjæreste, arbeidsgivere) og ulike fagmiljø og skoler.

ROS søker frivillige telefon-/chatvakter som kan hjelpe oss med å besvare ROS sin landsdekkende rådgivingstjenste

Passer for: Deg som har egenerfaring med en spiseforstyrrelse.
Krav: Bearbeidet og avklart forhold til egenerfaring i tillegg til kurs i regi av ROS
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Etter avtale.

Å ha en samtale med noen som har vært i samme situasjon kan være av stor betydning for den som ringer. Ofte kan man føle seg alene med alt det en spiseforstyrrelse fører med seg, og det kan være en enorm lettelse å få prate ut med noen som forstår. Ved disse henvendelsene er formidling av håp svært viktig. Det ER mulig å bli helt frisk fra en spiseforstyrrelse, og det finnes god hjelp.

Arrangere temakvelder/hjelpe til ved tilstelninger

Temakvelder er et sted for å møte andre som er berørte av spiseforstyrrelser. Temakveldene kan være en døråpner for samtale og sosial samhandling, der det i tillegg tas opp tema som berører spiseforstyrrelser. Eksempler på temakvelder kan være: Min historie, skam, grenser, ernæring, fysisk aktivitet og så videre.

Om du ønsker å arrangere en temakveld lokalt tar du kontakt med ROS sentralt, slik at vi kan bidra med innspill og forslag til rammen rundt kvelden.

Hvor aktiv du er i de ulike fasene av planleggingen og gjennomføringen avgjør du selv. Det viktigste er en jevn dialog med ROS sentralt og at du er tydelig på hva du ønsker å gjøre, og hva som ikke er aktuelt. Vi søker også frivillige som kan være ansvarlige for Åpent hus i etterkant av temakvelden.  Åpent hus er tenkt å være en sosial arena hvor man kan møte andre som er i lignende situasjon over en kopp kaffe eller te.

Passer for: Alle
Krav: Selvstendighet
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Varierer ut ifra rolle ved arrangementet/ fleksibel.

Lede en pårørendegruppe

Pårørendegruppene er åpne for alle som har nære og kjente som sliter med en spiseforstyrrelse: Foreldre, søsken, ektefelle, samboer, venner, kolleger m.fl. Gruppene blir ledet av noen med pårørendeerfaring. Å delta i pårørendegrupper handler om:

 • Støtte og deling av erfaring
 • Gjensidig hjelp og samtale
 • Et rom for å bli møtt, sett og hørt
 • Et rom for å senke skuldrene

Vi har to typer pårørendegrupper; åpen gruppe og fast gruppe med opplegg.

Åpne grupper
Åpne grupper er uten påmeldingskrav eller oppmøtekrav, man deltar ved behov. Det er viktig å ha en leder i disse gruppene slik at deltakerne har en fast person å forholde seg til. En leder har også ansvar for å skape flyt i samtalen og gruppen.

Fast gruppe med opplegg
Opplegget er over 8 ganger og har to deler, en temadel og en samtale- og refleksjonsdel. Det gjennomgås et nytt tema hver gang. Opplegget holdes av en eller to pårørende som får opplæring i opplegget av ROS.

Passer for: Deg som ønsker å bruke dine egne erfaringer til noe positivt, hjelpe andre.
Krav: Bearbeidet pårørendeerfaring. Kontinuitet.
Arbeidsoppgavens omfang/tid: En kveld per måned, pluss noe forberedelser.

Lede en likemannsgruppe

En likemannsgruppe er åpen for alle som har en spiseforstyrrelse eller som er berørt av problematikken, og har fylt 18 år. Gruppene blir ledet av en person med egenerfaring som er frisk, eller har kommet langt i sin tilfriskningsprosess.

Gjennom dialog og i møte med andre tilrettelegges det for refleksjon, bevisstgjøring, ny innsikt / kunnskap, og bevegelse.  Gruppen er et rom for å kunne våge å senke skuldrene, fjerne den utenpålagte masken og sammen med andre hjelpe seg selv.

Gruppene fungerer som en sosial arena og skal fremme en positiv prosess – der fokus er på personen, erfaringer, styrking, støtte og det friske.  

Gruppene møtes 8 til 12 ganger, og består av 5-8 deltagere. Varigheten på et møte kan være 1,5 time. ROS har også forslag til mer organiserte former for grupper (grupper med tema, reflekterende team osv.). Ta kontakt med ROS sentralt for mer info om dette.

Passer for: Deg som ønsker å bruke dine egne erfaringer til noe positivt, hjelpe andre.
Krav: Bearbeidet og avklart egenerfaring, samt gruppelederkurs. Over 18 år.
Arbeidsoppgavens omfang/tid: En gang hver 14. dag, fast 8 til 12 ganger.

"Jeg har ofte hatt følelsen av at det er bare meg det er noe i veien med. Når jeg hører på de andre i gruppa, som jeg ser på som ressurssterke personer, opplever jeg det som støttende og tenker at kanskje er jeg ikke så forskrudd likevel. Denne følelsen av støtte vil jeg bare få av en gruppe.”
Bruker av ROS likemannsgruppe

ROS ressursteam

ROS Ressursteam er utadrettet frivillighetsarbeid. Gruppen består av erfaringsformidlere som enten har egenerfaring eller pårørendeerfaring. ROS ønsker at sammensetningen av gruppen skal favne bredt og dermed kunne formidle at spise-
forstyrrelser har mange ansikter og at det er mange veier ut av en spiseforstyrrelse.

Ressursteamet har en leder som har ansvar for organiseringen av teamet og som har hovedansvar for koordinering mot ROS sentralt.
Foredragsvirksomheten retter seg mot fagmiljø, utdanningsinstitusjoner, temakvelder, seminarer, konferanser, likemannsvirksomhet, helsesektoren og andre miljøer som søker kunnskap om, og innsikt i hvordan det er å ha en spiseforstyrrelse og veien ut av den.

Formålet med et ressursteam er å

 • Spre håp – man kan bli frisk.
 • Spre kunnskap om muligheter og styrker i en tilfriskningsprosess.
 • Spre egenerfaringsbasert kunnskap.
 • Øke kompetanse og innsikt hos de som møter spiseforstyrrelsen i hverdagen.
 • Bryte myter og etablere et mer nyansert og reelt bilde av diagnosen og problematikken.

Passer for: Deg som ønsker å bruke din egenerfaring til utadrettet virksomhet som f.eks. foredrag, mediaopptredner og synliggjøring av både ROS og spiseforstyrrelser.
Krav: Bearbeidet og avklart egenerfaring eller pårørendeerfaring. Selvstendighet.
Arbeidsoppgavens omfang/tid: Etter avtale.

Hva bør du tenke på før du går i gang?

Vi setter stor pris på ditt bidrag som frivillig hos ROS. Hvilke type arbeidsoppgaver som passer for deg vil kunne avhenge av hvor du er i din prosess i forhold til spiseforstyrrelsen. Før du går i gang med frivillig arbeid ønsker vi derfor at du tenker igjennom disse punktene:

 • Hvor er jeg i min prosess med spiseforstyrrelsen? Er jeg frisk? Frisk minus? Hvilke utfordringer har jeg overvunnet? Hvilke utfordringer har jeg igjen? Har jeg bearbeidet mine erfaringer, eller trenger jeg å bearbeide noe mer?  Ulike oppgaver har ulike krav til bearbeiding og åpenhet. Hva passer for deg der du er akkurat nå?
 • Hva ønsker jeg å gjøre? Og hva ønsker jeg ikke å gjøre? Tenkt igjennom hvilken type arbeid som passer best for deg og dine ressurser. Det er fint om du er tydelig på akkurat hva du ønsker å bidra med (og eventuelt hva du ikke ønsker å bidra med).
 • Hvilke muligheter har jeg i forhold til tidsbruk og arbeidsmengde? Vurder ditt overskudd og dine muligheter. Hvor mye tid og energi  kan du bruke til arbeidet? Et sentralt punkt for deg som frivillig er å ikke ta på deg mer enn du har mulighet og kapasitet til. Dersom du stadig sier ja litt oftere enn du burde, kan du fort brenne ut engasjementet ditt og slite ut deg selv. Egenomsorg og grensesetting er to viktige stikkord dersom du skal ha kapasitet til å hjelpe andre over tid.

 • Hva ønsker jeg å dele/ikke dele om meg selv? Hvor mye du ønsker å dele av egen erfaring er opp til deg selv. Det kan være lurt å tenke gjennom dette på forhånd. I tillegg er det viktig å tenke over hvorfor du deler de ulike erfaringene. Er det for at du selv har behov for å snakke om det eller er det av betydning for den du samtaler med?
 • Hvilken rolle har jeg som frivillig? Ett av de viktigste punktene for en frivillig er å huske at du ikke på noen måte har ansvar for en annen person. Det er vanlig å føle at du burde gjøre noe mer eller kjenne at du ikke strekker til. Derfor: Husk at du ikke er der for å «bære» den andre, men for å gi støtte, råd og håp. Når du driver frivillig arbeid er du ikke i en behandlerrolle: Du er hovedsakelig et medmenneske.

 

Ønsker du å jobbe som frivillig i ROS? Ta kontakt på: info@nettros.no
Ønsker du å støtte ROS sitt arbeid? Bli medlem her